نقل قول از گروه ها

What don’t kill you make you more strong
چیزی که تو رو نکشه،تو رو قوی تر میکنه

— Metallica
امار
  • 1
  • 35
  • 458
  • 3,434
  • 13,804
  • 135,017
  • 12,871,998
  • ۱۲/۲۳/۱۳۹۶

راک و متال ایرانی

راک و متال خارجی